Мастацтва і забавыЛітаратура

Вальналюбную паэзія - гэта ... Што такое вальналюбную паэзія?

Вальналюбную паэзія - гэта лірыка, прысвечаная праблемам волі, свабоды ў розных яе праявах, абвяшчае ідэі гуманізму і імкнення да незалежнасці. У айчыннай літаратуры, мабыць, яна найбольш багата прадстаўлена ў творчасці вялікага рускага паэта 19 стагоддзя Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна.

Вальналюбную лірыка Пушкіна фармавалася ў перыяд пад'ёму грамадзянскай самасвядомасці жыхароў нашай краіны пасля Айчыннай вайны (1812 год), а таксама перад паўстаннем дзекабрыстаў (якія адбыліся 14 снежня 1825 года). Жыццесцвярджальны пафас паэзіі гэтага аўтара з'явіўся вынікам дадзеных падзей. Сярод вялікай колькасці розных матываў лірыкі Аляксандра Сяргеевіча адно з найважнейшых месцаў займае тэма свабоды, матыў "вольнасці святой".

Тэрмін "свабода"

Каб адказаць на пытанне аб тым, што такое вальналюбную паэзія, неабходна вызначыцца спачатку, што значыць тэрмін «свабода". Для пакалення 10 - 20-х гадоў 19 стагоддзя - гэта і незалежны дух сяброўскіх саюзаў, і вызваленне ад так званага "прыгнёту улады фатальны", і асалода велічным прасторам прыроды Расіі, і адчуванне сваёй паэтычнай волі, свабоды тварыць.

На працягу ўсяго жыцця Пушкіна назіралася эвалюцыя творчага метаду гэтага аўтара, падыходу да выявы рэчаіснасці, а значыць і ладу яго лірычнага героя.

Лірычны герой Пушкіна

У Аляксандра Сяргеевіча ён - свабодалюбная і духоўна багатая асоба, гатовая ахвяраваць у імя агульнага справы асабістай свабодай, адданая ёй, адчуваюцца супярэчнасці паміж рэальнай рэчаіснасцю і рамантычнымі летуценьнямі, пратэсты супраць усякага роду дэспатызму, верачы ў непазбежнае перамогу справядлівасці, а таксама па-філасофску асэнсоўвае праблему свабоды . Усё гэта - рысы лірычнага героя, самовыражаются ў лірыцы і падымалага пэўныя праблемы. Вось што такое вальналюбную паэзія.

"Вольнасць" і "Да Чаадаева"

Так, у одзе "Вольнасць", створанай ў 1817 годзе, паказана барацьба з тыраніяй, якая вядзецца ў імя ўрачыстасці волі. "Восстаньте, заняпалыя рабы!" - заклікае аўтар.

Заклік да барацьбы за свабоду чутны і ў іншым вершы, напісаным ў 1818 годзе і звернутым да "таварышу" паэта і паплечніку ў супрацьстаянні дэспатызму Пятру Якаўлевічу Чаадаева. Па жанры яно - пасланне, у якім выразна чуюцца палітычныя ноткі. Аўтар заклікае прысвяціць Айчыне "душы выдатныя парывы".

Усе прагрэсіўныя людзі, сучаснікі Аляксандра Сяргеевіча, чакаюць хвіліны святой вольнасці, як малады палюбоўнік - "хвіліны дакладнага пабачэння". У гэтым пасланні можна знайсці два вобразы: Айчыны і "ўлады фатальны". Дзякуючы ім перад разумовым поглядам чытача вымалёўваецца карціна нялёгкага становішча Радзімы. У вершы згадваецца слова "зорка", якое азначае ў палітычнай лексіцы тых гадоў рэвалюцыю, сімвал перамогі справы вызвалення.

"Вёска"

Падчас паездкі ў сяло Міхайлаўскае ў 1819 году паэт піша іншае сваё тварэнне, "Вёска", якое накіравана супраць прыгоннага права - яшчэ аднаго вялікага зла ў Расіі. Лірычны герой гэтага твора ўсюды назірае "невуцтва забойны ганьба". Будуецца "Вёска" па прынцыпе антытэзы: ідылічнае апісанне прыгажосцяў прыроды ў духу сентыменталізм ў першай частцы, а ў другой - рэзка мяняецца характар верша і рытм. Гэтая частка - выкрывальны, у ёй прадстаўлены абагульненыя вобразы прыгонных сялян і памешчыкаў: "рабства худога" і "панства дзікага".

Іншыя вершы 1820-1824 гадоў

У наступным творы, напісаным ў 1820 годзе, "згасла дзённае свяціла", у голасе лірычнага героя чуецца настрой расчараванасці. Аўтар звяртаецца да карабля з заклікам несці яго "да межаў далёкім" па "капрызе зманлівых мораў".

Іншыя вальналюбную вершы Пушкіна - "Вязень" (1822 год), а таксама элегія "Да мора" (1824 год), у якіх прысутнічае матыў свабоды, звязаны з праблемай няволі. У апошнім творы мора ўвасабляе абсалютную незалежнасць для чалавека - як паэтычную, так і ўнутраную.

Пералом ў творчасці

З 1825 года ў паэтычнай творчасці аўтара адзначаецца пералом, звязаны з паступовым станаўленнем рэалізму ў яго творах, а разам з ім і эвалюцыя вальналюбную тэмы ў паэзіі А. С. Пушкіна. Заканамернай ўяўляецца і трансфармацыя ў вершах тых гадоў ладу лірычнага героя. Ён цяпер цяжка перажывае паразу дзекабрыстаў, сваіх сяброў, захоўвае вернасць іх высокім ідэалам. Вальналюбную паэзія - гэта ўжо не рамантычнае апяванне незалежнасці творчай асобы. Аляксандр Сяргеевіч ўжо развітаўся з ілюзіямі сваіх юных гадоў, вынес сацыяльнаму ладу суровы, але заслужаны прысуд, падзяліў грамадства на паслухмяных рабоў і уладароў. Цяпер лірычны герой упэўнены ў тым, што грамадзянскай свабоды немагчыма дасягнуць без адчування ўнутранай свабоды асобы.

"Анчара"

У напісаным у 1828 годзе вершы "Анчара" Пушкін выкрывае праявы тыраніі, што дазваляе казаць аб тым, што яно таксама ставіцца да падзелу "вальналюбную паэзія". Гэты твор трагічна па сутнасці. Анчара варта ў сусвеце адзін, як грозны вартавы, у скупы і чэзлай пустыні. Нават прырода яго адхіляе, не прымае гэта "дрэва яду", "дрэва смерці". Але вось да Анчара паслаў "чалавека чалавек", і той вярнуўся з атрутай. Слуга ня пратэстуе супраць волі свайго ўладара, прымнажаючы зло, выкарыстаўшы атрутны сок дрэва для сваіх стрэл і разаслаў іх у суседнія межы.

Вершы 1829-1835 гадоў

Філасофскія матывы лірыкі, звязаныя з тэмай волі, адлюстроўваюць такія вальналюбную вершы Пушкіна, як "блукаю ці я ..." (1829 год), "Элегія" (1830 год), "Ізноў я наведаў" (1835 год).

У першым вершы Пушкін думае пра "дубе адасобленым", якому наканавана перажыць яго век, як ён перажыў ужо "стагоддзе бацькоў".

"Помнік"

Своеасаблівы вынік сваёй творчай дзейнасці падводзіцца паэтам ў напісаным ў 1836 годзе вершы "Я помнік сабе падняў ...". І тут ужо некалькі інакш гучыць вальналюбную паэзія. Гэты твор - пераклад адной з од Гарацыя. Аляксандр Сяргеевіч адзначае свае заслугі перад нашчадкамі і народам у тым, што ён славіў ідэалы свабоды і заклікаў "літасць да заняпалых".

Жанравыя асаблівасці вальналюбную паэзіі

Неабходна адзначыць жанравае разнастайнасць лірыкі паэта, званай вальналюбную: гэта і элегія, і ода, і санет, і пасланні, і лірычныя вершы. У гэтых творах Пушкіну атрымалася аб'яднаць кніжныя і гутарковыя элементы прамовы на аснове жывой народнай мовы. У вершах Аляксандр Сяргеевіч спавядаў стыль прызыўной прамоўніцкай прамовы, і для гэтай мэты уключаў у тэксты звароту, а таксама дзеясловы ў загадным ладзе. Выкарыстоўваюцца такія мастацкія прыёмы, як сімвалы (акіян, мора, зорка - сімвалы волі), параўнанні, анафары і інш.

У лірыцы гэтага аўтара матывы свабоды шматстайныя і ўвасоблены арыгінальна ў мастацкай форме яго вершаў. Дзякуючы гэтаму яго творы перажылі стагоддзі і абессмяроціў імя іх стваральніка. Вальналюбную паэзія - гэта і ёсць, кажучы коратка, заклік да свабоды, мара пра яе.

Значэнне вальналюбную паэзіі Пушкіна

Жыццё і творчасць Аляксандра Сяргеевіча не прайшлі бясследна. Вальналюбную лірыка Пушкіна згуляла вельмі важную ролю ў грамадска-палітычным жыцці таго часу. Яго творчасць моцна паўплывала на далейшае развіццё грамадзянскай паэзіі: справа Пушкіна працягнулі Міхаіл Юр'евіч Лермантаў, Мікалай Аляксеевіч Някрасаў і іншыя.

Вось што такое вальналюбную лірыка Пушкіна. У дадзеным артыкуле указаны не ўсе вершы, якія адносяцца да гэтага падзелу, таму вывучэнне творчай спадчыны Аляксандра Сяргеевіча можна працягнуць, абапіраючыся на іншыя крыніцы.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.delachieve.com. Theme powered by WordPress.